تصویر دخترک خیالی ذهنم
جمعه‌نویسی

دخترک خیالی ذهنم

0
کنارم بود، دستمو دور دستش حلقه کرده بودم، آروم کنار هم قدم میزدیم و من حرف میزدم، اونم آروم همونطور…
فهرست