سقف خانه پدری
جمعه‌نویسی

سقف خانه پدری

0
اینجا سقف همان خانه‌ایست که من گاهی دور از چشم مادر گریزی میزدم تا همان شیطانی را ببینم، که همیشه…
فهرست