تصویر راه به راه
برنامه‌نویسی

راه به راه

0
برای تمام “دوستت دارم‌” هایی که دیگر گفته نمیشود، مینویسم. عشق میتوانست زیباتر از این‌ها باشد. این نوشته را با…
تصویر تغزل عصر
جمعه‌نویسی

تغزل عصر

0
روی کاناپه ولو شده بودم و داشتم بوی قهوه کهنه که داغ شده بود را استشمام میکردم. صدای سکوت از…
تصویر قاصد دلبر
جمعه‌نویسی

قاصد دلبر

0
سه‌شنبه صبح: چشمام رو باز کردم و دلبر رو دیدم که همینطور خوابه. در حالی که مثل همیشه سعی میکردم…
فهرست