جمعه‌نویسی آخر

برای تمام “دوستت دارم‌” هایی که دیگر گفته نمیشود، مینویسم. عشق میتوانست زیباتر از این‌ها باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu